Miljöpolicy och Miljömål

Miljöpolicy

 • Vårt miljöarbete har samma prioritet som övriga verksamhetsfrågor.
 • Vi skall målmedvetet arbeta för och säkerställa att miljöpåverkan genom utsläpp i luft, vatten och mark hålls så nära en 0-nivå som det vid varje tillfälle är ekonomiskt och tekniskt möjligt.
 • Vi eftersträvar en resurssnål verksamhet med återvinning av allt material som kan omhändertas.
 • Vi förebygger förorening genom att vidta skyddåtgärder där tillbud kan medföra miljöpåverkan.
 • Företagets samtliga anställda skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljöfrågor i det dagliga arbetet.
 • Miljöpolicyn skall ligga till mål för planerade lång- och kortsiktiga miljömål.

Miljömål

 • Vi skall i vår bransch vara ledande i omsorgen om miljön.
 • Allt inkommande emballage skall återanvändas.
 • Samtliga våra produkter och leverantörer skall uppfylla gällande miljölagstiftning.
 • Våra transporter skall vara så lite miljöbelastande som möjligt med hänsyn tagen till ekonomiska och tidsmässiga aspekter.
 • Våra egna fordon skall så fort det är ekonomiskt försvarbart bytas ut mot fordon som uppfyller högsta miljöklass.
 • Vi skall successivt byta ut produkter mot miljövänligare alternativ genom tillämpning av substitutionsprincipen.
Hållbarhetsredovisning 2022-2023